Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Środa, 23 Wrzesień 2020r. imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

RM

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów mieszkańców i przeciwdziałania uzależnieniom

 

Inspektor - mgr Joanna Jarosz

telefon 0(...)16 652 10 93 w.30

II piętro , pokój nr 13

 


Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów mieszkańców i przeciwdziałania uzależnieniom należą w szczególności sprawy:

  1. obsługi kancelaryjnej i kancelaryjno-biurowej Rady, jej komisji, Przewodniczącego Rady;
  2. koordynacji współpracy Rady i Burmistrza z samorządami mieszkańców;
  3. obsługa posiedzeń zarządów osiedlowych;
  4. nadzór nad przekazywaniem uchwał Rady Miasta Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej do legalizacji oraz do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym;
  5. wyboru ławników sądowych;
  6. zabezpieczenie organizacyjne sesji Rady i posiedzeń komisji Rady;
  7. zabezpieczenie organizacyjne zebrań zarządów osiedli i zebrań z mieszkańcami;
  8. prowadzenie ewidencji uchwał Rady i komisji Rady, przekazywanie ich do jednostek
  9. organizacyjnych oraz do organów nadzoru, udostępnianie do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu oraz ogłaszanie w zbiorach przepisów;
  10. przygotowywanie materiałów Rady Miasta do Biuletynu Informacji Publicznej;
  11. udostępnianie materiałów archiwalnych zainteresowanym z zachowaniem przepisów ustaw szczególnychi postanowień statutu miasta;
  12. z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, polityki prorodzinnej;
  13. koordynacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  14. wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom występującym na terenie Miasta współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia ,Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji, poradniami uzależnień oraz organizacjami pozarządowymi;
  15. udzielanie informacji mieszkańcom miasta o zakresie przysługujących im praw w przypadkach przemocyw rodzinie, uzależnień, alkoholizmu członków rodziny i in.;
  16. obsługa posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  17. sprawy związane z ochroną zdrowia mieszkańców.