Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 20 Wrzesień 2020r. imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

RIRP

Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Przestrzennej

 

Kierownik - inż. Bogumiła Niemiec

telefon 0(...)16 652 10 93 w.31

II piętro, pokój nr 14

 

Tadeusz Bujdasz

II piętro, pokój nr 15, tel. 32

 

mgr inż. Irena Weselak

II piętro, pokój nr 16, tel. 33

 

 


 

Do zadań referatu należą w szczególności sprawy:

 1. Planowanie inwestycji i remontów wymagających pozwolenia na budowę;
 2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę;
 3. przygotowanie , realizacja, rozliczanie  remontów jak w pkt 1 na obiektach gminnych;
 4. prowadzenie   spraw związanych  z zakończonymi  inwestycjami w okresie  gwarancyjnym -  przeglądy gwarancyjne,  sprawy  roszczeń  inwestora i wykonawców;
 5. sporządzanie kosztorysów budowlanych na planowane roboty na obiektach gminnych;
 6. koordynowanie spraw związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę  i zatwierdzeniem projektów technicznych na inwestycje gminne;
 7. ustalanie kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu miasta w zakresie prowadzonych spraw;
 8. wybór osoby odpowiedzialnej za przebieg robót – inspektor nadzoru inwestorskiego;
 9. przygotowanie dokumentów  niezbędnych do przeprowadzenia  procedury przetargowej i wyboru wykonawcy robót budowlanych – współpraca  z Referatem Rozwoju Gospodarczego  w trakcie postępowań przetargowych na roboty inwestycyjne;
 10. prowadzenie  spraw związanych z przekazaniem na majątek Gminy  obiektów powstałych w wyniku  zakończenia realizacji inwestycji gminnych;
 11. współpraca ze stanowiskiem ds. unijnych w zakresie  opracowywania  wniosków           i dokumentów  niezbędnych  do pozyskiwania  środków pozabudżetowych;
 12. sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów;
 13. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji i studium uwarunkowań;
 14. dokonywanie okresowej oceny potrzeb zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy;
 15. przygotowanie inwestycji i remontów i modernizacji do realizacji oraz nadzór w trakcie realizacji, rozliczenie  inwestycji, remontów i modernizacji;
 16. przekazanie zadań inwestycyjno-remontowych do użytkowania, oraz na majątek gminy;
 17. prowadzenie spraw związanych z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu;
 18. prowadzenie spraw związanych z ochrona dziedzictwa narodowego, zabytków;
 19. prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości;
 20. dokonywanie sprawdzenia kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę;
 21. sporządzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów;
 22. dochodzenie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych;
 23. sporządzanie projektów uchwał w sprawie przekazywania inwestycji w użytkowanie;
 24. organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;
 25. opracowywanie okresowych ocen, analiz, informacji, sprawozdań w sprawach związanych z problematyką inwestycyjną;
 26. opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów pod kątem zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi;
 27. W zakresie planowania przestrzennego: 
  1)  przygotowanie dokumentacji do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  2) przygotowanie dokumentacji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian;
  3)  przygotowanie dokumentacji do prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze;
  4)  prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie;
  5) przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza materiałów niezbędnych do:
  a)oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
  b)analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  6) wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji wydanych wcześniej, które są sprzeczne z ustaleniami nowo uchwalonych planów lub ich zmianami;
  7) wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu;
  8) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji zagospodarowania  terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  9) gromadzenie odpisów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli dotyczą one zagospodarowania terenu oraz przedstawienie wniosków Burmistrzowi o zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy  i zagospodarowania terenu;
  10) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego.