Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 20 Wrzesień 2020r. imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

RG

Referat Rozwoju Gospodarczego
 

Kierownik - mgr Wojciech Barański

telefon 0(...)16 652 10 93 w.49

parter, pokój nr 4

 

mgr Maria Wyskiel - Cedzidło

parter, pokój nr 4, tel. 48


inż. Jan Gładysz

parter, pokój nr 4, tel. 48

 

inż. Andrzej Kiełbasa 

II piętro, pokój nr 15, tel. 33

 


 

Do zakresu działania Referatu Rozwoju Gospodarczego należą sprawy:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i modernizacja systemów infrastruktury komunalnej, usług komunalnych i utrzymania zieleni oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie;
 2. sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;
 3. zarządzanie, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych i wewnętrznych prowadzących po gruntach będących własnością gminy;
 4. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
 5. wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych;
 6. nadzór merytoryczny nad zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych; 
 7. nadzór nad prawidłową eksploatacją gminnych wodociągów i kanalizacji;
 8. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy;
 9. organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami w gminie;
 10. nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej;
 11. utrzymanie czystości i porządku w gminie, utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypiska śmieci,  szaletów miejskich;
 12. udział w opracowaniu (aktualizacji) i zatwierdzaniu programu gospodarczego gminy   i generalnych koncepcji z zakresu inżynierii miejskiej;
  a) ustalanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych wynikających z uchwalonego programu gospodarczego gminy, uwzględniającego postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych; 
 13. przygotowanie  i prowadzenie  postępowań  z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych;
 14. prowadzenia bieżącej analizy stanu zaspokajania potrzeb mieszkańców w podstawowe urządzenia z zakresu infrastruktury komunalnej, dróg, przekazywanie Burmistrzowi opinii oraz wniosków w tych kwestiach;
 15. utrzymania targowisk;
 16. utrzymania  zieleni miejskiej;
 17. zapewnienia bieżącego  utrzymania  i konserwacji studni publicznych, i  kanalizacji deszczowej;
 18. utrzymania cmentarza komunalnego w tym zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz opieka nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej;
 19. organizacja robót publicznych;
 20. z zakresu ustawy o ochronie przyrody, ochronie środowiska, o odpadach ;
 21. geologii, gospodarki wodnej i nadzoru górniczego;
 22. przygotowanie, realizacja, rozliczanie remontów nie wymagających pozwoleń na budowę;
 23. planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe;
 24. z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;