Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Środa, 23 Wrzesień 2020r. imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

RBF

Referat Budżetowo-Finansowy

 

Skarbnik - Stanisława Łabisz

telefon 0(...)16 652 10 93 w.26


Z-ca Skarbnika - Renata Potoczna

II piętro, pokój nr 22 tel. 25


Inspektor ds. płac i księgowości inwestycyjnej

Grażyna Sowa

II piętro, pokój nr 22, tel. 25

 

Inspektorzy ds. podatków i opłat lokalnych

Zofia Dżuła

Teresa Marszałek

II piętro, pokój nr 20, tel. 27

 

Inspektor - kasjer

Maria Tomońska

parter, pokój nr 1 (kasa), tel. 41

 

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i rozrachunków

Stanisława Bazanowska

parter, pokój nr 1, tel. 40

 


 

Do zakresu działania Referatu Budżetowo - Finansowego należy:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  - Gminy;
  - Urzędu Miejskiego;
  - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  - Programów finansowanych z innych źródeł;
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym:
  a) gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Urzędu;
  b) zapewnienie prawidłowości prawnej i finansowej umów zawieranych przez jednostkę;
  c) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 3. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.
 4. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Miasta oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
 5. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu.
 6. Przygotowywanie projektu zmian budżetowych w ciągu roku budżetowego.
 7. Przekazywanie informacji o ostatecznych kwotach planów finansowych jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Dynów, a także zmian w planach finansowych w ciągu roku budżetowego.
 8. Przygotowywanie wniosków na kredyty i pożyczki krótko oraz długoterminowe
 9. Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Gminy.
 10. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta.
 11. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,
 12. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości.
 13. Sporządzanie jednostkowych oraz zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz bilansów.
 14. Przygotowywanie sprawozdania półrocznego oraz rocznego z wykonania budżetu Miasta Dynów oraz dokonywanie analiz i ocen z tego zakresu,
 15. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 16. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 17. Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw finansowych (kontrola formalno-rachunkowa dokumentów).
 18. Przygotowywanie danych do projektów uchwał i zarządzeń dotyczących podatków i opłat,
 19. Finansowe rozliczanie dotacji przyznanych z budżetu Miasta.
 20. Finansowe rozliczanie dotacji dotyczących zadań zleconych .
 21. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem realizacji budżetu Gminy,
 22. Prowadzenie kontroli wykonania budżetu w jednostkach podporządkowanych,
 23. Zbieranie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz odprowadzanie ich na właściwe konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 24. Rozliczanie inwentaryzacji.
 25. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 26. Dokonywanie przelewów,
 27. Prowadzenie kasy,
 28. Prowadzenie spraw w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.
 29. Obliczanie oraz przekazywanie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 30. Prowadzenie całości zagadnień związanych z naliczaniem oraz wypłatą dodatków mieszkaniowych.
 31. Sporządzanie list płac oraz dokonywanie należnych potrąceń od wynagrodzeń.
 32. Wystawianie rachunków na podstawie przedłożonych przez inne Referaty, bądź samodzielne stanowiska pracy umów zlecenia lub umów o dzieło.
 33. Prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:
  a) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe, na ubezpieczenia zdrowotne
  b) składek na Fundusz Pracy
 34. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie:
  a) podatku od towarów i usług
  b) podatku dochodowego od osób fizycznych.
 35. Prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników
 36. Wystawianie dokumentacji celem ustalenia kapitału początkowego ,renty i emerytury,
 37. Wystawianie faktur oraz not obciążeniowych,
 38. Prowadzenie spraw podatkowych, opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
 39. Prowadzenie spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu gminy,
 40. Prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 41. Wymiar podatków zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,
 42. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 43. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 44. Prowadzenie spraw w zakresie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy w zamian za zaległości podatkowe;
 45. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 46. Prowadzenie rejestru umów zlecenia i umów o dzieło,
 47. Prowadzenie księgowości opłat za odbiór odpadów komunalnych, windykacja zaległości w opłatach,
 48. Współpraca z komornikami w zakresie:
  a) ściągania należności podatkowych,
  b) potrącania zajęć komorniczych.
 49. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 50. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 51. Naliczanie i odprowadzanie składki na Izby Rolnicze,
 52. Sporządzanie sprawozdań podatkowych oraz sprawozdań w zakresie pomocy publicznej
 53. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim oraz innymi j.s.t i instytucjami w zakresie realizacji zadań gminy.