Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

REWITALIZACJA MIASTA DYNÓW ZAKOŃCZONA ! (2015-07-01)

W lipcu 2012 r. Miasto rozpoczęło inwestycję polegającą na pracach rewitalizacyjnych mających na celu poprawę jego wizerunku i funkcjonalności.
Realizacja tak dużej inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Miejską Dynów dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” złożony w partnerstwie z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 8 300 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Projekt zakładał realizację zadań związanych z kompleksowym odnowieniem płyty Rynku, ulic w centrum miasta oraz z utworzeniem miejskiego parku wyposażonego
w alejki spacerowe, place zabaw i boiska sportowe, a także z remontem zabytkowej oficyny dworskiej, obecnie Domu dla dzieci.

Inwestycja swym zakresem objęła remont płyty Rynku i przyległych ulic tj.: Rynek, Zamkowa, Handlowa, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego.
Rewitalizacja  Rynku polegała na zmianie układu zagospodarowania rynku poprzez nadanie płycie rynku w pełni funkcji rekreacyjnej z nowym układem alejek i zieleńców oraz publicznej w postaci otwartego placu przy pomniku przeznaczonego do organizowania uroczystości.

Nawierzchnia płyty rynku została wymieniona z nawierzchni asfaltowej na płyty granitowe oraz kostkę granitową, co podkreśliło prestiżowy i reprezentacyjny charakter miejsca, jakim jest centrum miasta. Rynek został wyposażony w nowe elementy małej architektury tj.: ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowe, maszty flagowe.

W miejsce dawnej betonowej misy fontanny zlokalizowanej na Rynku wybudowana została nowoczesna podświetlana fontanna w centralnym jego punkcie. Wykonano nową nieckę w kształcie rzeki symbolizującej przepływającą przez miasto rzekę San. Okładzinę zewnętrzną wykonano z płyt granitowych. Fontanna wyposażona została w dysze tworzące kopułę wodną ponad „rzeką”, a w przeciwnych krańcach koryta „rzeki’ zainstalowano po 4 dysze spieniające o łagodnym naturalnym strumieniu. Przy dyszach zamontowano reflektory, które oświetlają tryskającą wodę. Powierzchnia zrewitalizowanego placu Rynku to 3000 m2.

W ramach inwestycji wybudowane zostało nowe, stylowe oświetlenie płyty Rynku i ulic: Zamkowej, Handlowej, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Podwale (parking), Rynku oraz parkingu obok dworca autobusowego, a także traktu pieszego od ul. Zamkowej do ul. Podwale i traktu pieszego od dworca autobusowego przez ul. Krzywą, część Mickiewicza, od kościoła do ul. Jana Pawła II. Zamontowano również dwie oprawy oświetleniowe oświetlające pomnik Władysława Jagiełły.

Liczba punktów oświetleniowych: 130 szt.
W ramach prac rewitalizacyjnych wykonano urządzenie zieleni. W zakresie nowych nasadzeń uporządkowano zieleń pod względem gatunkowym, przestrzennym, kolorystycznym. Zakres prac obejmował wycinkę i nasadzenie drzew w obrębie ulic: Zamkowej, Rynek, Kazimierza Wielkiego, płyty Rynku, parkingu obok dworca autobusowego, parkingu przy ul. Podwale.
Posadzone zostały nowe drzewa i krzewy na potrzeby nowej kompozycji zieleni w ilości  ok. 1000 szt. Założone zostały również trawniki  na powierzchni ok. 1500 m2.
W ramach zadania zainstalowano monitoring elektroniczny ulic: Rynek, Handlowa, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz parkingu obok dworca autobusowego.
Wyremontowana została infrastruktura komunikacyjna obejmująca remont dróg, chodników i miejsc postojowych. Remont nawierzchni był konieczny ze względu na remont i budowę kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego, a także na dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów. Wyremontowano następujące ulice: Zamkowa i Rynek (północna pierzeja) – DW nr 835, Kościuszki, Handlowa, Kazimierza Wielkiego, Rynek, droga dojazdowa z ul. Zamkowej do parkingu obok dworca autobusowego, część ciągu pieszego łączącego ul. Zamkową z ul. Podwale.
Część dróg przylegających do płyty rynku w wyniku odtworzenia ich nawierzchni wyłożone zostaną kostką w celu stworzenia spójnego wizerunku.
Gmina Miejska Dynów w ramach tej inwestycji wyremontowała i wybudowała dwa parkingi znajdujące się w centrum miasta tj. parking obok dworca autobusowego
i parking przy ul. Podwale. Prace związane z tym zadaniem polegały na stworzeniu dodatkowo łącznie 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 2 dla autobusów i busów.

Elementem łączącym rewitalizowany Rynek z parkiem przy ul. Dworskiej był remont traktu pieszego prowadzącego od dworca autobusowego poprzez ulice Krzywą i Mickiewicza, trakt od kościoła do ul. Jana Pawła II polegający na remoncie schodów wraz barierką, nawierzchni traktu, wykonaniu odwodnienia, budowie i remoncie stylowego oświetlenia wzdłuż traktu.

Powierzchnia zrewitalizowanych dróg i chodników:. 12 875 m2
Powierzchnia parkingu przy dworcu PKS: 5 330 m2
Powierzchnia parkingu przy ul. Podwale: 323 m2
Długość remontowanych ulic: 1,07 km
Długość remontowanych chodników: 1887 mb

Inwestycja obejmowała również wymianę i budowę sieci kanalizacyjnej i budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Handlowa, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Zamkowa oraz odwodnienie parkingów przy ul. Podwale i Zamkowej (obok dworca autobusowgo).

Ogółem długość przebudowanej i wybudowanej infrastruktury wynosi 1923 mb.
W ramach wspomnianej już rewitalizacji parku przydworskiego w Dynowie wchodzą zadania polegające na urządzeniu terenów zielonych, instalowaniu małej architektury (montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych, wyposażenie placów zabaw), wykonaniu zjazdów, dróg wewnętrznych, placów, ścieżek spacerowych. Oprócz wymienionych już zadań,  wybudowane zostało boisko wielofunkcyjnego  o nawierzchni syntetycznej z możliwością gry w koszykówkę, piłkę nożną i siatkówkę oraz kort tenisowego o nawierzchni syntetycznej wraz z trybunami. W celu zapewnienia zaplecza sanitarnego dla osób odwiedzających park wybudowano również budynek techniczno – socjalny z magazynem i toaletami.  W obiekcie zapewniono właściwe warunki dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również altanę ogrodową. Ponadto wykonano stylowe oświetlenie parku.

Na terenie parku zaprojektowano i wykonano układ ścieżek pieszych nawiązujących swym przebiegiem do historycznego układu. Alejki piesze zostały wykonane z materiałów naturalnych, a ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej.

W ramach projektu wykonano dwa place zabaw – jeden dla dzieci młodszych, drugi dla dzieci starszych.
Bardzo istotną rolę w projekcie obejmującym rewitalizację znacznej części miasta odgrywa Partner projektu tj. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, będąca właścicielem zabytkowej oficyny dworskiej, tzw. dworu – obecnie siedziby Domu dla dzieci. Fundacja w ramach projektu przeprowadziła roboty modernizacyjno – remontowe zabytkowej oficyny dworskiej.

Realizację inwestycji w ramach projektu zakończono w maju 2015 r.
Koszt całkowity projektu to kwota ponad 11 200 000 zł, w tym kwota
ponad 8 300 000 zł (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego ok. 180 000 zł stanowi dofinansowanie przeznaczone dla Fundacji na roboty modernizacyjno – remontowe zabytkowej oficyny dworskiej.  Wkład finansowy Gminy Miejskiej Dynów to ponad 1 430 000 zł (15% wkładu własnego) i koszty niekwalifikowane w wysokości około 1 490 000 zł, łącznie ok. 2 920 000 zł. Z kolei pozostała kwota 31 000 zł (15%) stanowi wkład własny Fundacji.

Zadaniem rewitalizacji jest poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, podniesienie atrakcyjności centrum miasta, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Mamy również nadzieję, że realizacja projektu stanie się magnesem przyciągającym turystów do naszego miasteczka.


fot. Daniel Gąsecki