Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

VIII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018 (2015-06-12)

Zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz.14:00w sali narad Urzędu Miejskiego wDynowie przy ul. Rynek 2odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.


Porządek obrad:  

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad VII sesjiRady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwałpodjętych na VII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalnościmiędzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresiemiędzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian wbudżecie miasta na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia MiastaDynów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”oraz wyznaczenia osoby do reprezentowania Miasta w Stowarzyszeniu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia GminnegoProgramu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynów na lata 2015-2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebnościprzesyłu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomościGminy Miejskiej Dynów na cele publiczne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody naprzejęcie nieruchomości w drodze darowizny.
 13. Podjęcieuchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 14. Podjęcieuchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania ProblemówAlkoholowych na 2015 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników.  
 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdaniafinansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2014 rok oraz udzielenie absolutoriumBurmistrzowi Miasta z tego tytułu:
  1) przedstawienierocznego sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2014r.,
  2) przedstawienieUchwały Nr 13/16/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego RIO wRzeszowie w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu za 2014 rok,
  3) przedstawienie  Uchwały Nr 1/15 Komisji Rewizyjnej RM z dnia21 maja 2015 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2014 rok,
  4) przedstawienieUchwały Nr 2/15 Komisji Rewizyjnej RM z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
  5) przedstawienieUchwały Nr 13/21/2015 z dnia 29 maja 2015 roku Składu Orzekającego RIO wRzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM Dynów o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium za 2014 rok,
  6) dyskusja nadzaprezentowanymi materiałami,
  7) podjęcie uchwaływ sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem zwykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2014 rok,
  8) podjęcie uchwaływ sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 17. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Dynów
mgr Ewa Hadam