Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

VI sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018 (2015-03-17)

Zawiadamiam, że w dniu 23 marca 2015 roku (poniedziałek) o godz.14:00 w  sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie przy ul. Rynek 2 odbędzie się VI sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.   


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja o przebiegu i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Dynów.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnego RM wybranego w wyborach uzupełniających.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Przedstawienie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad IV i V sesji Rady Miasta.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na IV i V sesji RM.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 9. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dynowie pożyczki krótkoterminowej (zasiłku kasowego).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Dynów w budżecie na 2015 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta Dynów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw dla ulic położonych w Dynowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego, zamkniętego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Dynowa Nr XXVIII/164/12 z 27 grudnia 2012 r. dotyczącej podziału Miasta Dynowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 22. Podjęcie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dynów” w 2015 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Miejskiej Dynów.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Miejskiego w Dynowie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie na II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów potwierdzających te kryteria.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Dynów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynów.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Dynów z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów.
 27. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.
 28. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynowa w 2014 roku.
 29. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 30. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam