Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi. (2015-02-03)

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.


Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 30.000,00 zł

 1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).
 2. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 24 lutego 2015 roku o godz. 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
 4. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego (I piętro, pok. 10).
 5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
 7. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 13, tel. (016) 65 21 093 wew. 30

Dokumenty do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia - Załącznik do Zarządzenia Nr 24/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 3 lutego 2015 roku (doc)
 2. Zarządzenie Nr 24/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 3 lutego 2015 roku
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
 4. Wzór oferty (doc)
 5. Wzór sprawozdania (doc)