Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2015r. na terenie miasta Dynów. (2015-02-02)

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW

ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2015r. na terenie miasta Dynów.

Rodzaj zadania: „Wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynów”.


Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 50.000,00 zł


Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w roku 2014 r., w którym przeznaczono dotację w wysokości: 50.000,00 zł

 1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2014.715 -j.t.) ,
 2. Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynów.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane w 2015 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w zawartej umowie.
 4. Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2015 roku o godz. 15:00.(liczy się data wpływu do Urzędu)
 5. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego (I piętro, pok. 10).
 6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 7. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
 8. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 11a, tel. (016) 65 21 093 wew. 36

Dokumenty do pobrania:

 1. Pełna treść ogłoszenia - Załącznik do Zarządzenia Nr 23/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 2 lutego 2015 roku (pdf)
 2. Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 2 lutego 2015 roku
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
 4. Wzór oferty (doc)
 5. Wzór sprawozdania (doc)