Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLIX sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-10-31)

Zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2014 r. (czwartek) o godz.13:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014   Porządek obrad: 
 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLVIII sesji Rady Miasta. 
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLVIII sesji RM. 
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 
 7. Działania opiekuńczo wychowawcze,zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży. 
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny 2013/2014. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 -2025. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadania: „Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie obszaru I”. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego przekazania kanalizacji sanitarnej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium i planów miejscowych. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w latach 2011-2013 dla Gminy Miejskiej Dynów. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/261/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku dotyczącej zmiany uchwały Nr XLV/250/14 Rady Miasta Dynów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Dynowa na 2015 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.  
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Dynów. 
 23. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok. 
 24. Informacja Burmistrza Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok. 
 25. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko