Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „ STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” (2014-08-20)

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko opracowany w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
 2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 20.08.2014 r. i zostaną zakończone w dniu 02.09.2014 r.
 3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu w/w dokumentu. Opinie i uwagi należy składać na FORMULARZU KONSULTACJI dostępnym na stronie internetowej miasta www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem  pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Opinię należy przesłać drogą pocztową na adres urzędu: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów, elektroniczną na adres e-mail: a.baran@dynow.pl lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie we wskazanym powyżej terminie.
 4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Miasta Dynowa.
  Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
  Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.dynow.pl a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.
 5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest samodzielne stanowisko ds. funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki.
   

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu pt. „STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” - dokument *.docx
 2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynowa Nr 462/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pt. „STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” WRAZ Z PROGNOZĄ NA ŚRODOWISKO W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” - dokument *.pdf
 3. Formularz konsultacji - dokument *.doc
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
 5. Załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko - Macierz oddziaływań Strategii Rozwoju Gospodarczego PDOW
 6. Załącznik nr 2 do Prognozy oddziaływania na środowisko - Mapa topograficzna z naniesieniem granic obszaru Natura 2000 na terenie PDOW
 7. Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia