Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „ANALIZA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO,TURYSTYCZNEGO I SPOŁECZNEGO PRZEWORSKO - DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” (2014-07-01)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PT. „ANALIZA POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO,TURYSTYCZNEGO I SPOŁECZNEGO PRZEWORSKO - DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA” W RAMACH PROJEKTU „ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO - DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA”  


  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu pt. „Analiza potencjału gospodarczego,turystycznego i społecznego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” opracowany w ramach projektu „Zintegrowany RozwójPrzeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dostępny pod adresem www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem www.zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. 
  2. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 01.07.2014r. i zostaną zakończone w dniu 14.07.2014 r.
  3. Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii pisemnej na temat projektu w/w dokumentu. Opinie i uwagi należy składać na FORMULARZU KONSULTACJI dostępnym na stronie internetowej  miasta www.dynow.pl w zakładce Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia oraz na stronie internetowej projektu pod adresem http://zrpdow.powiat.przeworsk.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Opinię należy przesłać drogą pocztową na adresu rzędu: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36 – 065 Dynów, elektroniczną na adres e-mail: a.baran@dynow.pl lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu miejskiego w Dynowie we wskazanym powyżej terminie. 
  4. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Miasta Dynowa.Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informacje o temacie, terminie i wyniku konsultacji. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.dynow.pl a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.
  5. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest samodzielne stanowisko ds.funduszy unijnych, promocji miasta i turystyki.