Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XLVI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2014-06-12)

Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2014 r. (wtorek) o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014   


 Porządek obrad:
 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.  
 2. Przedstawienie porządku obrad.  
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miasta.  
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XLV sesji RM. 
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu dotyczącej dofinasowania Przeworskiej Kolei Wąskotorowej w 2014r.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie i obciążenie nieruchomości. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Dynów z dnia 9 lipca 2008 roku Nr XXI/147/08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Dynów. 
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2013 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
  1)      przedstawienie rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2013r.,
  2)  przedstawienie Uchwały Nr 13/16/2014z dnia 29 kwietnia 2014 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o rocznym sprawozdaniu Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu za 2013 rok,
  3)  przedstawienie  Uchwały Nr 7/14 Komisji Rewizyjnej RM z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta Dynów za 2013 rok,
   4)  przedstawienie Uchwały Nr 8/14 Komisji Rewizyjnej RM z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta,
   5)  przedstawienie Uchwały Nr 13/20/2014 z dnia 28 maja 2014 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RM Dynów o udzielenie Burmistrzowi Miasta Dynów absolutorium za 2013 rok,
  6)  dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,
  7)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2013 rok,
  8)  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. 
 13. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.  
 14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Mryczko