Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW, KTÓRE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE MIASTA DYNÓW (2014-05-19)

OGŁOSZENIE  o konsultacjach społecznychprojektu Programu Strategicznego „Błękitny San”   wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 41 ust. 2, pkt 4 ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.596), art. 6 i 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz art.39 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1235), podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje: 

  1. ZarządWojewództwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 343/8170/14 z 29 kwietnia 2014 r. przyjął projekt Programu Strategicznego „Błękitny San” (PSBS) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 
    Celem głównym PSBS jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców gmin obszaru objętego programem, poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zróżnicowanych zasobów endogenicznych tego terenu,skutkujący poprawą spójności wewnętrznej i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych.  
  2. Z projektem Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 339, w godzinach 7.30 – 15.30.     Dokumenty niniejsze są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej samorządu województwa podkarpackiego: http://www.umwp.podkarpackie.pl/  
  3. Spotkanie konsultacyjne projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się: 
    -   w dniu 30 maja 2014 roku o godz. 10:00 w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego     Ziemi Przemyskiej w Przemyślu przy pl. Berka Joselewicza 1.  
  4. Uwagi i wnioski dotyczące treści przedmiotowych dokumentów należy wnosić w terminie 35 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 20 czerwca 2014 r. 
  5. Uwagi i wnioski można składać:-       ustnie do protokołu w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. 339, w godzinach 7.30 – 15.30,-       pisemnie na formularzu zgłoszeń na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Rozwoju Regionalnego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,-pocztą elektroniczną na formularzu zgłoszeń na adres: dpp@podkarpackie.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne PSRB”. 6.   Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.