Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Wizyta delegacji z Ukrainy (2005-12-19)

W dniach 14 i 15 grudnia 2005 r. gościła w Dynowie cztero osobowa delegacja z zaprzyjaźnionej gminy Sianki na Ukrainie. Odwiedzili nas przedstawiciele gminy na czele z Wójtem – Stiepanem Wasileczko. Goście uczestniczyli w Konferencji Samorządowej, która była związana z realizowanym obecnie przez miasto Dynów projektem pn. „Transgraniczna ochrona środowiska rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt ma charakter transgraniczny i do jego realizacji konieczny jest udział partnera ukraińskiego, gminy Sianki, gdzie San ma swoje źródło. Celem projektu jest ochrona i likwidacja zanieczyszczeń środowiska naturalnego, obejmującego zlewnię rzeki San i budowanie świadomości ekologicznej społeczności ją zamieszkującej.


Projekt skupia się na podnoszeniu świadomości i promocji współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, związanego z Sanem. Budowa kanalizacji ma na celu podniesienie standardu życia społeczności i wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku zmniejszenia zanieczyszczenia Sanu. Większa liczba mieszkańców będzie korzystać z kanalizacji sanitarnej, a rozwój świadomości ekologicznej, spowodowany szkoleniami, konkursami oraz promocją, wzmocni współpracę ukierunkowaną na ochronę środowiska.

 

Projekt skierowany jest do społeczności zamieszkujących tereny nadsańskie, w szczególności Dynowa i Sianek oraz okolicznych miejscowości. Korzyści z realizacji projektu, będą się zatem odnosiły do mieszkańców obu krajów, co wzmocni jego transgraniczny charakter. Bezpośrednim beneficjentem projektu będą mieszkańcy objęci systemem kanalizacyjnym miasta Dynowa. W ujęciu szerszym realizacja projektu poprawi sytuację obecnych i potencjalnych mieszkańców całego dorzecza Sanu, stwarzając warunki do rozwoju m. in. turystyki zarówno na obszarze Polski, jak i Ukrainy.


Budowa kanalizacji umożliwi poprawę stanu wód i stanie się zachętą do wykorzystania rzeki San, jako atrakcji turystycznej. Dzięki temu powstaną warunki do tworzenia obszarów aktywności gospodarczej. Dla partnera ukraińskiego staną się wzorcowym przykładem wykorzystywania środowiska naturalnego w sposób zrównoważony. Niegdyś Sianki były jedną z najważniejszych miejscowości wypoczynkowych w Karpatach Wschodnich. Ponowne włączenie się Sianek w strefę działalności turystycznej pozwoli na wspólne uzupełnianie i promowanie regionów przygranicznych.

 

Na Konferencji omówiono i ustalono przebieg i wykonanie poszczególnych działań w ramach w/w projektu. Samorządowcy z Ukrainy zapoznali się z zadaniami Urzędu Miejskiego w Dynowie w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem rzeki San. Omówiony został harmonogram współpracy w ramach wspólnego projektu pn. „Transgraniczna ochrona środowiska rzeki San – budowa kanalizacji sanitarnej w Dynowie etap II”.


Samorządowcy polscy i ukraińscy brali również udział w spotkaniu z dziennikarzami ukraińskimi i Konsulem Generalnym USA w Krakowie dotyczącym m.in. promocji działań ekologicznych i wykorzystania środków unijnych do realizacji programów. Podczas wizyty ukraińscy goście zwiedzili na terenie miasta: Zespół Szkół, Środowiskowy Dom Samopomocy, Przedszkole Miejskie oraz Dom Pogodnej Starości w Dynowie.


Konferencja Samorządowa stanowiła pierwszy etap współpracy w ramach projektu, mamy nadzieję, że kolejne etapy pozwolą na zacieśnienie kontaktów pomiędzy społecznościami nadsańskimi i zaowocują kolejnymi wspólnymi projektami.

 

Zobacz:

Galeria fotografii z wizyty delegacji z Ukrainy