Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2013-06-08)

Zawiadamiam, że w dniu 19 czerwca 2013 roku o godz.13:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXXII sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/162/12 RM Dynów z dnia 27.12.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Dynów za 2012 rok oraz     udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu:
  1) przedstawienie rocznego sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2012r.,
  2) przedstawienie Uchwały Nr 13/26/13 z dnia 9 maja 2013r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o rocznym         sprawozdaniu Burmistrza Miasta Dynów z wykonania budżetu za 2012 r.,
  3) przedstawienie  Uchwały Nr 5/13 Komisji Rewizyjnej RM z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wydania opinii o wykonaniu budżetu Miasta         Dynów za 2012 rok,
  4) przedstawienie Uchwały Nr 6/13 Komisji Rewizyjnej RM z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi       Miasta,
  5) przedstawienie Uchwały Nr 13/21/2013 z dnia 29 maja 2013r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku         Komisji Rewizyjnej RM o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2012 rok,
  6) dyskusja nad zaprezentowanymi materiałami,     
  7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów za 2012 rok,
  8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
 11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie za 2012 rok.
 12. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                  


Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko