Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2013-05-28)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w 2013 roku ponownie realizuje projekt „Czas na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany będzie od 01.01.2013r. do 30.06.2015r. i opiewa na kwotę 277 926,00 zł – w tym wkład własny 29 182,24 zł (w 2013r. - 113 655,00 zł – w tym wkład własny 11 933,78 zł, w 2014r. – 123 468,00 zł - w tym wkład własny 12 964,14 zł , w 2015r. – 40 803,00 zł -  w tym wkład własny 4 284,32 zł). 

Celem głównym projektu jest: „Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Miasta Dynów poprzez formy aktywnej integracji od 01.01.2013r. do 30.06.2015r.”
W projekcie uczestniczyć będzie 14 osób (7 os. w 2013r. oraz 7 os. w 2014/2015r.), które w  ramach projektu uczestniczyć będą w:
  • Treningu kompetencji umiejętności społecznych /w ilości: 40 godzin, który obejmuje swoim zakresem szkolenia i warsztaty, których celem jest nabycie umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy, na które składają się komunikacja interpersonalna, umiejętności społeczne, trening osobowości, dochodzenie do postawy aktywnej, podniesienie umiejętności autoprezentacji
  • Indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym /w ilości po 4 godz. na osobę, doradca przeprowadzi z każdym z uczestników projektu badanie preferencji zawodowych i na ich podstawie opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania/
  • Kursach zawodowych /w ilości 90 godz. na osobę, rodzaj kursu będzie znany po ukończeniu przez uczestników projektu doradztwa zawodowego/.

W ramach projektu przewidziano również staż zawodowy dla 2 osób (1 os. w 2013r., 1 os. w 2014r.) przez okres 3 miesięcy, mający na celu nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania pracy oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy, zwiększającego szanse na rynku pracy.

W 2015r. 7 uczestnicy projektu objęci zostaną instrumentem aktywizacji społecznej w postaci Grypy Wsparcia. Zajęcia grupy pozwolą na lepszą integrację, naukę funkcjonowania w grupie oraz oderwanie się od codzienności.

Wszystkie usługi szkoleniowe powierzone zostaną wykwalifikowanym specjalistom posiadającym niezbędne doświadczenie.

W ramach projektu zawartych będzie 14 kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów, które obejmą uczestników projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.


Koordynator Projektu 
Henryka Papiernik