Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2012-10-31)

Zawiadamiam, że w dniu 5 listopada 2012 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXIV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Działania opiekuńczo wychowawcze, zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Dynów za rok szkolny 2010/2011.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami dla Miasta Dynowa w latach 2010-2011.
 10. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miejskiej w Dynowie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2011 rok.
 15. Informacja Burmistrza Miasta o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2011 rok.
 16. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                    

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko