Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2012-10-03)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że w 2012 roku po raz czwarty realizuje projekt „Czas na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Projekt jest odpowiedzią na prowadzoną przez pracowników socjalnych diagnozę wśród niepracujących klientów tutejszego MOPS, która pozwoliła ustalić grupę docelową projektu, a następnie zaplanować kompleksowe wsparcie dla tych osób, ustalić cele i działania. Pomoc w projekcie ma charakter kompleksowy, a uczestnicy projektu kształcąc się w jednym z wybranych przez siebie  zawodów zdobędą podstawowe wiadomości bardzo użyteczne na rynku pracy, jak również zwiększą swoje szanse na uzyskanie zatrudnienia.


Celem głównym projektu jest: wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 12 osób  (10 kobiet i 2 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Dynów poprzez formy aktywnej integracji do 31.12.2012r.


W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni  uczestniczyli dotychczas w:

Wszystkie zajęcia w projekcie realizowane są przy zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, a ich realizacja powierzona jest wykwalifikowanym specjalistom posiadającym wieloletnie doświadczenie.


W ramach projektu zawarto także 12 kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów, które objęły BO projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.

Po ukończeniu swojego udziału w projekcie, jego uczestnicy mają w planach aktywne poszukiwanie zatrudnienia w wyuczonych zawodach.

 


Ponadto informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje projekt „Czas na aktywność w mieście Dynów” od 1 kwietnia 2009 roku.
W 2009 roku w projekcie udział brało 14 osób /kobiet/. W ramach projektu uczestników objęto 3 instrumentami aktywnej integracji: instrumentem aktywizacji społecznej w ramach, którego przeprowadzono szkolenie pt. „Trening kompetencji umiejętności społecznych”, instrumentem aktywizacji zdrowotnej tj. „Wsparcie psychologiczne – grupowe i indywidualne” oraz instrumentem aktywizacji edukacyjnej  w ramach, którego przeprowadzono następujące kursy zawodowe: „Profesjonalny sprzedawca”, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” oraz przeprowadzono dwa dodatkowe szkolenia: „Podstawy wizażu i kosmetyki” i „Podstawy obsługi komputera”. Po przejściu całej ścieżki zaplanowanej w projekcie uczestniczki projektu zostały zmotywowane do podjęcia zmian w swoim życiu zarówno rodzinnym, jak i zawodowym, nabrały pewności siebie i wiary we własne możliwości, efektem czego było zwiększenie motywacji nie tylko do poszukiwania zatrudnienia, ale również do dalszej nauki, a tym samym podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wprowadzenia pozytywnych zmian  w życiu rodzinnym.

 

W efekcie uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych 9 osób odbyło staże zawodowe, 3 osoby znalazły zatrudnienie:

 

W 2010 roku w projekcie udział brało 12 osób /10 kobiet i 2 mężczyzn/, które objętych zostało 3 instrumentami aktywnej integracji: instrumentem aktywizacji społecznej w ramach „Trening kompetencji umiejętności społecznych”, instrumentem aktywizacji zdrowotnej „Wsparcie psychologiczne – grupowe i indywidualne” oraz instrumentem aktywizacji edukacyjnej w ramach, którego przeprowadzono następujące kursy zawodowe: „Profesjonalny sprzedawca” /8 osób/, „Wizaż i stylizacja paznokci” /1 osoba/, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” /1 osoba/, „Glazurnik” /1 osoba/, „Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” /1 osoba/ oraz kurs dodatkowy „Kucharz małej gastronomii”  /12 osób/. 

 

Po ukończeniu udziału w projekcie 1 osoba odbyła staż, jako kucharz, 3 osoby znalazły zatrudnienie:

 

Kurs "Kucharz małej gastronomii"

 

W 2011 roku w projekcie udział brało 12 osób /12 kobiet /, które również objętych zostało 3 instrumentami aktywnej integracji: instrumentem aktywizacji społecznej /„Trening kompetencji umiejętności społecznych”/, instrumentem aktywizacji zdrowotnej /„Wsparcie psychologiczne – grupowe i indywidualne”/ oraz instrumentem aktywizacji edukacyjnej  w ramach, którego przeprowadzono następujące kursy zawodowe: „Profesjonalny sprzedawca” /5 osób/, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”  /2 osoby/, „Kucharz małej gastronomii” /2 osoby/, „Kurs księgowości – I i II stopień” /3 osoby/ oraz przeprowadzono dodatkowe szkolenie „Podstawy wizażu, kosmetyki  i stylizacji” /12 osób/. 

 


Po ukończeniu udziału w projekcie 5 osób odbyło staże: opiekun osób starszych, kucharz, pracownik fizyczny oraz pracownik biurowy.


Koordynator Projektu
Henryka Papiernik