Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Otwarty konkurs ofert (2012-01-11)

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.

 

Zadanie: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu.”

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 22.000,00 zł

 

W 2011 roku na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 26.000,00 zł dla:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze”- „Powszechna nauka pływania” 4.500,00zł;
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze” – „Kontynuacja programu „Powszechnej nauki pływania”, Liga województwa podkarpackiego w piłce ręcznej dziewcząt” – 4.000,00 zł;
 3. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – „Tenis stołowy dla wszystkich” - 4.000,00zł;
 4. Miejski Klub Sportowy „Dynovia” – „Życie to ruch – ruch to życie” - 4.000,00 zł;
 5. Stowarzyszenie „De-Novo”- Festiwal DE – NOVO „SZTUKATAK”- 3.900,00 zł;
 6. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – Koło Wędkarskie w Dynowie – „XVII Muchowy Puchar Galicji” 1.600,00.
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bartkówce „W orkiestrze Dętej siła!” – cykl warsztatów muzycznych – 4.000,00 zł;

Wykorzystano kwotę 26.000,00 zł.


 

Warunki konkursu i obowiązujące terminy

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).
 2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 3. Termin składania ofert upływa z dniem 2 lutego 2012roku o godz. 15:00.
 4. Miejsce składnia ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dynowie. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania.
 5. Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie zamawiającego – pok. Nr 11c oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.dynow.pl. Formularze ofert można również pobrać w Urzędzie Miasta (pok. Nr 11c).
 6. Oferty złożone na innych drukach niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz przesunięcia terminu składania ofert.


Dokumenty do pobrania: