Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014. (2011-12-21)

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2011 roku o godz.10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XIV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XIV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/11 RM w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Dynów na 2011 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie     Miasta Dynów na 2011 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dynów do „Porozumienia między Burmistrzami” dotyczącego opracowania i realizacji działań na rzecz zrównoważonej energii.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dynowa na 2012 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
 16. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
 17. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko