Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 21 Wrzesień 2020r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2011-12-18)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie w 2011 roku ponownie realizował projekt „Czas na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Projekt był odpowiedzią na prowadzoną przez pracowników socjalnych diagnozę wśród niepracujących klientów tutejszego MOPS, która pozwoliła ustalić grupę docelową projektu, a następnie zaplanować kompleksowe wsparcie dla tych osób, ustalić cele i działania. Pomoc w projekcie miała charakter kompleksowy, a uczestniczki projektu kształcąc się w jednym z wybranych przez siebie zawodów zdobyły podstawowe wiadomości bardzo użyteczne na rynku pracy, przez co nastąpiło u nich zwiększenie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, jak również zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia. Udział w projekcie wpłynął na zmiany w ocenie własnej wartości i atrakcyjności, jako potencjalnych pracowników. Pozwolił uczestnikom programu wyżej ocenić samych siebie. Pozytywnie wpłynął na rozwój ich kluczowych umiejętności pracowniczych.

 

Celem głównym projektu było: stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy w 2011 roku.

 

Cel główny projektu został osiągnięty dzięki osiągnięciu następujących celów szczegółowych:


W ramach projektu Panie uczestniczyły w:


Wszystkie zajęcia w projekcie realizowane były przy zastosowaniu aktywnych metod dydaktycznych, a ich realizacja powierzona została wykwalifikowanym specjalistom posiadającym wieloletnie doświadczenie.

 

W ramach projektu zawarto także 12 kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów, które objęły uczestniczki projektu wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji.

 

Po ukończeniu swojego udziału w projekcie, jego uczestniczki mają w planach aktywne poszukiwanie zatrudnienia w nowozdobytch zawodach.

 


W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyło się spotkanie podsumowujące całoroczny projekt.

 

Ponadto informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie realizuje projekt „Czas na aktywność w mieście Dynów” od 1 kwietnia 2009 roku.

 

W 2009 roku w projekcie udział brało 14 osób /kobiet/. W ramach projektu uczestników objęto 3 instrumentami aktywnej integracji: instrumentem aktywizacji społecznej w ramach, którego przeprowadzono szkolenie pt. „Trening kompetencji umiejętności społecznych”, instrumentem aktywizacji zdrowotnej tj. „Wsparcie psychologiczne – grupowe i indywidualne” oraz instrumentem aktywizacji edukacyjnej w ramach, którego przeprowadzono następujące kursy zawodowe: „Profesjonalny sprzedawca”, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” oraz przeprowadzono dwa dodatkowe szkolenia: „Podstawy wizażu i kosmetyki” i „Podstawy obsługi komputera”. Po przejściu całej ścieżki zaplanowanej w projekcie uczestniczki projektu zostały zmotywowane do podjęcia zmian w swoim życiu zarówno rodzinnym, jak i zawodowym, nabrały pewności siebie i wiary we własne możliwości, efektem czego było zwiększenie motywacji nie tylko do poszukiwania zatrudnienia, ale również do dalszej nauki, a tym samym podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu rodzinnym.

 

W efekcie uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych 9 osób odbyło staże zawodowe, 3 osoby znalazły zatrudnienie:


W 2010 roku w projekcie udział brało 12 osób /10 kobiet i 2 mężczyzn/, które również objętych zostało 3 instrumentami aktywnej integracji: instrumentem aktywizacji społecznej w ramach /„Trening kompetencji umiejętności społecznych”/, instrumentem aktywizacji zdrowotnej /„Wsparcie psychologiczne – grupowe i indywidualne”/ oraz instrumentem aktywizacji edukacyjnej w ramach, którego przeprowadzono następujące kursy zawodowe: „Profesjonalny sprzedawca” /8 osób/, „Wizaż i stylizacja paznokci” /1 osoba/, „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” /1 osoba/, „Glazurnik” /1 osoba/, „Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” /1 osoba/ oraz kurs dodatkowy „Kucharz małej gastronomii” /12 osób/. Po ukończeniu udziału w projekcie 1 osoba odbyła staż, jako kucharz, 3 osoby znalazły zatrudnienie:


Ponadto dzięki udziałowi w projekcie 3 osoby zostały zmotywowane do zmiany swoich postaw życiowych i podjęły dalsza naukę w celu podniesienia poziomu wykształcenia.

 

Koordynator Projektu
Henryka Papiernik