Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Niedziela, 19 Wrzesień 2021r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na ławników (2011-05-21)

Rada Miasta Dynów jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012-2015

 

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach: cywilnych i karnych oraz z zakresu prawa pracy oraz do Sądu Rejonowego w Rzeszowie do orzekania w sprawach: rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu prawa pracy.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 158 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) - Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Zgodnie z art. 159. § 1. cytowanej wyżej ustawy ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim – pokój Nr 11a oraz pod nr tel. (16) 6521 093 w. 36

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych można odbierać w Urzędzie Miejskim  p. 11 a, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz.8-16, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.7 - 15

 

Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.dynow.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania: