Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Komunikat Urzędu Miejskiego w Dynowie (2010-12-30)

Urząd Miejski w Dynowie przypomina,że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,poz. 2008 z późn. zm.) obowiązkiem właścicieli nieruchomości przyległych bezpośrednio do chodnika jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników.

 

W rozumieniu ustawy, chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Ten sam obowiązek dotyczy użytkowników wieczystych, współwłaścicieli, a także osób władających faktycznie nieruchomością.

 

Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżaniem oraz z uprzątnięciem chodnika z innych zanieczyszczeń stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do wysokości 1500,00 zł, o czym stanowi art 10 ust. cytowanej powyżej ustawy oraz art. 117 kodeksu wykroczeń.


Niezależnie od przewidzianej przepisami prawa odpowiedzialności karnej, osoba niewykonująca ciążącego na niej obowiązku odśnieżania chodnika musi również liczyć się z odpowiedzialnością cywilną.


W myśl przepisów kodeksu cywilnego (art. 415), każda osoba, która ze swojej winy wyrządziła drugiej osobie szkodę obowiązana jest do jej naprawienia. Szkodą w rozumieniu kodeksu cywilnego są również wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, spowodowane poślizgnięciem się na nieodśnieżonym chodniku.


Właściciel nieruchomości może się uwolnić od odpowiedzialności związanej z utrzymaniem porządku na chodniku poprzez powierzenie wykonania tego obowiązku innej osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swoje działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.


Na terenie Miasta Dynowa zakładem uprawnionym do prowadzenia tego typu działalności jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie z siedzibą przy ul Rynek 2 nr tel. 16 - 6521092, który za odpłatnością, na podstawie zawartej umowy cywilno - prawnej jest uprawniony do świadczenia tego typu usług.

 

Wojciech Barański
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miejskiego w Dynowie