Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 28 Wrzesień 2020r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Dynów (2009-12-28)

Zakończyły się prace związane z opracowaniem Lokalnego  Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015. Program przedstawiony został członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na posiedzeniu w dniu 15 września 2009 r.

 

W związku z przeprowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, której streszczenie zostało wpisane w LPR, Program ponownie został przedstawiony członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2009 r. 

 

W celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania programu na środowisko sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko, zawierająca elementy wyszczególnione w art. 51 ust. 2 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Streszczenie niniejszej prognozy ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

 

Po dokonaniu oceny strategicznej dla w/w programu, wnioski przedstawione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie ujęte zostały w LPR, który przedstawiony został Radzie Miasta Dynowa do zatwierdzenia.

 

W dniu 27 listopada 2009 r. Rada Miasta Dynów przyjęła Uchwałą Nr XXXIX/243/09 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 w dniu 30 listopada 2009r.  przekazany został do Urzędu Marszałkowskiego w celu dokonania jego analizy i zgłoszenia ewentualnych uwag. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji, w której w trakcie oceny wniosków złożonych w ramach RPO WP kwestionowane będą zapisy lokalnych programów rewitalizacji.
 

Jednocześnie informujemy potencjalnych wnioskodawców ujętych w Lokalnym  Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015, że w Urzędzie Miejskim w Dynowie p.13 dostępna jest wersja elektroniczna niniejszego Programu, stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie danych projektów.

 

Po analizie i akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej Dynowa.