Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Sobota, 19 Wrzesień 2020r. imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Zakończono prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015. (2009-10-12)

Zakończyły się prace związane z opracowaniem Lokalnego  Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015. Program przedstawiony został członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na posiedzeniu w dniu 15.09.2009 r.


Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi opracowania programów strategicznych LPR musi zostać poddany ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z tym Urząd Miejski zwrócił się  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do LPR.


Powyższe instytucje w odpowiedzi na w/w pisma stwierdziły, że dla programu konieczne jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, która powinna zawierać elementy wyszczególnione w art. 51 ust. 2 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227).


Po dokonaniu oceny strategicznej dla w/w programu , wnioski przedstawione przez RDOŚ i PWIOŚ ujęte zostaną w LPR, który następnie przedstawiony zostanie Radzie Miasta Dynowa do zatwierdzenia.


Po przyjęciu uchwałą Rady Miasta Dynowa Lokalny Program Rewitalizacji  przekazany zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w celu jego analizy i zgłoszenia ewentualnych uwag. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji, w której w trakcie oceny wniosków złożonych w ramach RPO WP kwestionowane będą zapisy lokalnych programów rewitalizacji.

 

Jednocześnie informujemy potencjalnych wnioskodawców ujętych w Lokalnym  Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015, że planowana procedura preselekcji naboru wniosków  w ramach działania 7.1 – Rewitalizacja miast została zmieniona na procedurę standardową, co się wiąże z posiadaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, a także przesunięto ogłoszenie naboru wniosków z listopada br. na I kwartał 2010r.

 

Więcej informacji:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/091006_zmiana_harmonogramu_naboru_wnioskow