Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 1 Październik 2020r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Czas na aktywność w mieście Dynów (2009-04-06)

Podstawowe informacje o projekcie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Czas na aktywność w mieście Dynów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 Europejskiego Funduszu Społecznego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i od miesiąca kwietnia 2009 roku rozpoczęto realizację projektu. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2009 r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

 

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest: Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy poprzez zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych będących długotrwale klientami pomocy społecznej, za pomocą instrumentów aktywnej integracji edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. Zrealizowanie celu głównego nastąpi poprzez działania: - trening kompetencji i umiejętności społecznych, - grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem, - kursy zawodowe.


Projekt zakłada zawarcie 14 kontraktów socjalnych określających sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów i umożliwiających aktywizację społeczną, edukacyjną i zdrowotną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Kontrakty socjalne obejmują uczestników projektu wsparciem finansowym, praca socjalną oraz instrumentami aktywnej integracji między innymi: 14 osób będzie uczestniczyć w treningu kompetencji społecznych, wezmą udział w szkoleniach zawodowych /opiekun osób starszych niepełnosprawnych oraz profesjonalny sprzedawca/ oraz zostaną objęte wsparciem psychologicznym. Zamiarem realizatorów projektu jest zbudowanie systemu wsparcia na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, przyczyniającego się do ich aktywizacji Społecznej i zawodowej i umożliwiającego wejście lub powrót na rynek pracy oraz ograniczającego skutki życia w ubóstwie.

 

Uczestnicy projektu:
Grupami docelowymi projektu systemowego są mieszkańcy Dynowa, korzystający z pomocy społecznej, nie pozostający w zatrudnieniu i będący w wieku aktywności zawodowej, zwani uczestnikami projektu. Grupa liczy 14 osób. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

Instrumenty aktywnej integracji:
- społecznej: trening kompetencji społecznych / szkolenia i warsztaty, których celem będzie nabycie umiejętności przez uczestników projektu w poruszaniu się na rynku pracy. Złożą się na nie: komunikacja interpersonalna, umiejętności społeczne, trening osobowości, dochodzenie do postawy aktywnej, podniesienie umiejętności autoprezentacji/
- edukacyjnej: kurs opiekunki osób starszych, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej
- zdrowotnej: wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe

 

Zarządzanie projektem:
W celu realizacji projektu został powołany Zespół Projektowy składający się z koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczenia.

 


Kontakt:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
tel. (016) 6521286