Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

XXXI sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010 (2009-03-02)

Zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2009 roku o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Miasta Dynów ul. Rynek 2 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Dynowa V kadencji 2006-2010.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na XXX sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej. 
 6. Wnioski stałych Komisji RM wypracowane w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2009 rok:
  1)wystąpienie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie projektu budżetu,
  2)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
  3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4)odczytanie opinii Komisji stałych Rady Miasta,
  5)stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie zgłoszonych poprawek,
  6)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Miasta Dynowa na 2009 rok.
 9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizacje zadania publicznego.
 10. Podjecie uchwały w sprawie zmian w zakresie wykonywania programów wieloletnich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów przedszkolu miejskim.
 12. Podjecie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dynów do realizacji projektu pn.: „ Czas na   aktywność w Gminie Miejskiej Dynów”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Dynów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Dynów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
 17. Informacja Przewodniczącej RM o sprawach zgłoszonych do Rady w okresie międzysesyjnym.
 18. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca RM
mgr Józefa Ślemp