Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Piątek, 18 Wrzesień 2020r. imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Dynów realizuje projekt ze środków UE (2007-07-27)

Miasto Dynów realizuje obecnie projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej, Grunwaldzkiej, Błonie, Węgierskiej ETAP III” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa.

Umowa o dofinansowanie  w/w projektu zawarta została pomiędzy Gminą Miejską Dynów a Wojewodą Podkarpackim w dniu 24 listopada 2006 r.

Całkowita wartość realizowanego projektu (zgodnie z umową i aneksami do umowy) wynosi 1 986 704,76 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR 873 495,90 PLN (50 % kosztów kwalifikowanych), z budżetu państwa  174 699,18 PLN (10 % kosztów kwalifikowanych). Pozostałe koszty w wysokości 698 796,73 PLN (40 %) pokrywa miasto. Dofinansowaniem nie są objęte koszty tzw. niekwalifikowane tj. przyłącza do budynków (239 712,95 PLN).

W ramach projektu finansowane będą koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, nadzorem inwestorskim i robotami budowlanymi.
W dniu 12 kwietnia 2007 r. Gmina Miejska podpisała umowę na realizację powyższego zadania inwestycyjnego z Przedsiębiorstwem BUDOMONT sp. z o. o. z Łańcuta, które złożyło najkorzystniejszą ofertę wykonania zadania za cenę 1 954 627,50 zł brutto.

Termin wykonania całości robót ustalono na 30.04.2008 r. Rozliczenie finansowe nastąpi do 15 czerwca 2008 r.

Projekt obejmuje ulice:  Grunwaldzka, 1 – go Maja, Bławatkowa, Błonie, Ogrodowa, Węgierska, Polna, Stawiska.

Projekt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi, pompowniami ścieków i kablami energetycznymi zasilającymi pompownie, umożliwiając odprowadzenie ścieków sanitarnych z istniejącej i przewidywanej do zabudowy części miasta dotąd nieskanalizowanej oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w rejonie skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i 1–go Maja.

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej i włączenie jej za pomocą istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie będzie się składać z:


Z kolei na rozdzielenie istniejącej kanalizacji ogólnospławnej składać się będzie:


Przewidywana długość kanalizacji to 15,56 km.

 

Wykonanie kanalizacji, ze względów technologicznych, będzie wiązało się z rozbiórką nawierzchni drogowych i chodników, a ich odtworzenie stanowi nieodłączny element inwestycji.
Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na działanie całego systemu wodno –   kanalizacyjnego w Dynowie, a w konsekwencji pozwoli na dostosowanie składu jakościowo – ilościowego ścieków odprowadzanych do odbiornika do przepisów krajowych oraz stosownych wytycznych Unii Europejskiej. Wynikiem końcowym będzie poprawa stanu środowiska naturalnego nie tylko w przedmiotowych ulicach miasta, ale również terenów położonych wzdłuż rzeki San.