Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

Projekt pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Projekt pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I”

 

W dniu 10 czerwca 2011 r. Gmina Miejska Dynów w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach osi priorytetowej IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B – Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów – etap I”. Projekt przeszedł pozytywnie trzystopniową ocenę (ocena formalno – prawna, merytoryczna oraz strategiczna) i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Dnia 07.03.2012 r. Burmistrz Miasta Dynów – Zygmunt Frańczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Łabisz podpisali umowę o dofinansowanie niniejszego projektu.


Projekt jest kontynuacją zrealizowanej już inwestycji, polegającej na budowie stacji uzdatnia wody wraz z siecią wodociągową. Projekt swym zakresem obejmuje prace związane z budową i przebudową miejskiej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miasta i realizowany będzie etapami polegającymi na:


Projektowana rozdzielcza sieć wodociągowa swym zasięgiem obejmie ulice: Rynek, Mickiewicza, Handlowa, Krzywa, Kościuszki, Zamkowa, Kazimierza Wielkiego, część ul. ks. J. Ożoga (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II), część ul. Łaziennej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Podwale), część ul. Jana Pawła II (od skrzyżowania z ul. ks. J. Ożoga do skrzyżowania z ul. Szkolną), ul. 1 Maja (od nr 43 do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką wraz z osiedlem mieszkaniowym SM w Przeworsku), ul. Piłsudskiego (obiekty przemysłowe oraz „Dom Nauczyciela”), ul. Plażowa (od ośrodka turystycznego „Błękitny San” do skrzyżowania ul. Plażowej z ul. Karolówka – w pobliżu wjazdu na most na rzece San). Obszar objęty projektem wyznaczony został na podstawie przeprowadzonych przez Urząd Miejski w Dynowie konsultacji z mieszkańcami miasta.


Planowany termin realizacji projektu to: maj 2012 – wrzesień 2013


Koszt całkowity projektu to kwota 2 345 121,12 PLN, w tym kwota  1 640 887,37 PLN (70%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to kwota rzędu 703 237,45 PLN (30%).