Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Czwartek, 24 Wrzesień 2020r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Strona główna Kontakt Mapa Strony

O Mieście

Samorząd

Gospodarka

Inne

Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia
Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
 
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego – budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego
 
BIP

Licznik odwiedzin:

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013


Projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa”

 

Złożony przez Miasto Dynów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa” uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

Powyższy projekt zakłada realizację następujących zadań:

 

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie około 7900 m, natomiast zmodernizowanej  240 m.


Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w ramach Osi priorytetowej IV - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 – Infrastruktura ochrony środowiska   Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i w 51,09 % kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami przeszedł pozytywnie trzystopniową ocenę (ocena formalno – prawna, merytoryczna oraz strategiczna) i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania.


Umowa na realizację niniejszego projektu podpisana została w dniu 29 maja 2009 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przez Burmistrza Miasta Dynów – Zygmunta Frańczaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławy Łabisz.

Koszt całkowity realizacji projektu to kwota 3 929 923,46 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 1 984 819,97 zł.


Okres realizacji projektu: grudzień 2008 – wrzesień 2011


W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi niezależnymi od Gminy Miejskiej Dynów umowa z wykonawcą robót budowlanych podpisana została 23 marca 2010r.

 

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Dynów, co umożliwi zapewnienie warunków do dalszego rozwoju gminy poprzez wykorzystanie korzystnych warunków otoczenia, a także zapewnienie utrzymania i sukcesywnego wzrostu poziomu życia ludności gminy poprzez rozwój sieci wodociągowej. Inwestycja przedmiotowa będzie realizowana na terenie miasta Dynów. Do beneficjentów projektu zaliczyć można m.in.: mieszkańców miasta (ok. 6 200 osób), osoby spoza miasta przejeżdżający przez Gminę  (w tym turyści), a także gminne instytucje użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze.

 

Zrealizowanie inwestycji przedmiotowej przyczyni się do: